สมาชิก

เชิญชวน “สมัครหรือต่ออายุสมาชิก ปี 2562

 

โหลดใบสมัครสมาชิก 

 

เรียน    ท่านผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมทุกท่าน

          ขอเรียนเชิญร่วมสมัครหรือต่ออายุสมาชิกสมาคมฯ โดยชำระค่าสมาชิกรายปี จำนวน 2,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ไม่สามารถ หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ อ้างอิงตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฏากร ผู้จ่ายเงินซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินซึ่งเป็นมูลนิธิหรือสมาคม ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย)โดยสมาชิกในปี พ.ศ. 2562 นี้ จะมีอายุสมาชิก เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 (หรือวันชำระเงิน) ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562

     วิธีการชำระเงิน

1.   ชำระด้วย เช็คสั่งจ่าย ในนาม “สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย” โดยส่งเช็คมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมแจ้งชื่อบริษัทฯ สมาชิกส่งมายัง สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ที่ตั้ง : 86/6 ชั้น 1 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก 0-993-00013-378-1

2.   โอนเงินเข้า บัญชีชื่อ “สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย” ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สาขาอาคารสิรินรัตน์ (ถนนพระราม 4) เลขที่บัญชี 096-3-02220-6

หมายเหตุ: กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการจ่ายชำระเงิน กลับมายังสมาคมฯ ทางอีเมล์: manager@thaifoundry.com  หรือแฟกซ์: 02-7122392

     จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณา สมัคร และต่ออายุสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย

โหลดใบสมัครสมาชิก 

 

ติดต่อประสานงาน

เจ้าหน้าที่สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย โทร.02-712-2391 โทรสาร.02-712-2392 E-mail: manager@thaifoundry.com

สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก

              สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมงานหล่อ เข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อร่วมมือส่งเสริม และสนับสนุนความรู้ทั้งด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการในธุรกิจอุตสาหกรรมหล่อโลหะได้อย่างตรงกับภาคอุตสาหกรรมงานหล่อ

              ทางสมาคมฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมงานหล่อ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและความแข็งแกร่งทางธุรกิจ

               การเป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย สำหรับท่านผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมงานหล่อ มีดังต่อไปนี้

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์งานหล่อโลหะ

2.  ส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการหล่อโลหะ

3.  เพื่อยกระดับเทคโนโลยีการออกแบบ และการหล่อโลหะให้ได้มาตรฐานสากล

4.  ส่งเสริม และพัฒนาวิชาชีพและฝีมือแรงงานในการผลิตผลิตภัณฑ์งานหล่อโลหะ

5.  เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ ด้านอุตสาหกรรมหล่อโลหะ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ

6.  เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ ด้านพลังงานหรือสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหล่อโลหะ

7.  ส่งเสริมและดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหล่อโลหะ

8.  เป็นศูนย์กลางและตัวแทนของสมาชิก ในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและความรู้ทางวิชาการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

9.  ติดต่อประสานกับกลุ่ม หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

10.เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก

11.ดำเนินการอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

12.สมาคมนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการเกี่ยวข้องในทางการเมือง

 

การดำเนินการ 

- จัดฝึกอบรม สัมมนา ให้บุคคลทั่วไป และ สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

- จัดส่งสมาชิกเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

- ให้คำปรึกษาและแนะนำแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคให้กับกลุ่มสมาชิก โดยจะเป็นผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและต่างประเทศ

- จัดทำ “หนังสือวารสารหล่อโลหะ ราย 3 เดือน” เพื่อเผยแพร่ให้กับกลุ่มสมาชิกและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

- จัดทำ “หนังสือทำเนียบผู้ประกอบ (Directory)” รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยทุกประเภทออกเผยแพร่ ทุก ๆ 2 ปี

- จัดศึกษาดูงานโดยพาสมาชิกไปดูงานต่างประเทศ

- จัดนิทรรศการ “ตลาดนัดโรงหล่อ”

- ร่วมออกงานนิทรรศการนานาชาติต่าง ๆ

- จัดทำ “ข่าวช่างหล่อ รายเดือน” เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารในแวดวง อุตสาหกรรมหล่อโลหะ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศแก่สมาชิก

- สมาชิกมีสิทธิ์เลือกตั้งและเข้ามาบริหารสมาคมฯ ในรูปของ คณะกรรมการบริหาร ซึ่งจะดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลสมาชิก

คำอธิบายแบบฟอร์ม