สมัครสมาชิกสมาคม


  • สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมงานหล่อ เข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อร่วมมือส่งเสริม และสนับสนุนความรู้ทั้...

สมัคร ต่ออายุ สมาชิก ประจำปี 2562

(Member Thai Foundry Association,2019.)

 

หมายเหตุ :  สมาชิกในปี พ.ศ. 2562 นี้มี “อายุสมาชิกจะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 01 มกราคม 2562 (หรือวันชำระเงิน) ถึง วันที่ 31 ธันวาคม25612 (Note : Membership in the year 2019. Membership will begin on January 1, 2019 (or payment date) until December 31, 2019.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลสมาชิก

คำอธิบายแบบฟอร์ม