อบรม/สัมมนา : เรื่อง การควบคุมคุณภาพโลหะอลูมิเนียมหลอมเหลว : 28 มี.ค.60

การอบรมสัมมนา เรื่อง “การควบคุมคุณภาพโลหะอลูมิเนียมหลอมเหลว”

(Melting Quality Control of Aluminium Alloy)

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องพาโนรามา2 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์

                   จากภาวการณ์แข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากการให้ความสนใจกับต้นทุนสินค้าที่ต่ำแล้ว คุณภาพของสินค้าก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ลูกค้าส่วนให้ความสำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะลูกค้าในกุล่มต่างประเทศ ส่งผลให้การผลิตสินค้าหรือชิ้นงานให้มีต้นทุนต่ำสุดเพียงอย่างเดียว คงไม่เพียงพอที่จักสามารถแข่งขันในธุรกิจปัจจุบันได้

                       ทางสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยได้เล็งเห็นถึงผลกระทบดังกล่าว และได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพโลหะอลูมิเนียมหลอมเหลว (Melt Aluminium Alloy) ทั้งนี้เนื่องจากงานหล่อโลหะอะลูมิเนียมส่วนพบปัญหาเกี่ยวกับโพรงแก๊ส (Gas Porosity) เป็นอย่างมาก ซึ่งสาเหตุหนึ่งคือ การที่โลหะอะลูมิเนียมหลอมเหลวไม่มีคุณภาพ การบำบัดโลหะเหลวที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น

 

 

                       ดังนั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการและสมาชิกทุกท่าน ได้รับความรู้ความเข้าใจถึงหลักการ และวิธีการควบคุมคุณภาพโลหะอลูมิเนียมหลอมเหลวที่ถูกต้อง ทางสมาคมฯ จึงเรียนเชิญ คุณศุภฤทธิ์  ล้วนโกศลชัย ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย

  • พื้นฐานโลหะวิทยาสำหรับโลหะอะลูมิเนียม
  • การปรับสภาพโลหะเหลว (Melt Treatment)
  • การปรับขนาดเกรน (Grain Refinement)
  • การดัดแปลงโครงสร้างซิลิกอน (Modification)
  • การบำบัดโลหะอะลูมิเนียมเหลว (Melt Treatment)
  • เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพโลหะอะลูมิเนียมเหลว