ทำเนียบผู้ประกอบการ : Directory

หนังสือทำเนียบผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย

(Directory of Thai Foundry Association)

 

  

หนังสือทำเนียบผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ประจำปี 2561

(Directory of Thai Foundry Association 2018)

200.-

 

 • Directory Thai Foundry Association 2015
  ทำเนียบผู้ประกอบการ ประจำปี 2558 (Directory Thai Foundry Association 2015)

 • Directory Thai Foundry Association 2014
  ทำเนียบผู้ประกอบการ ประจำปี 2556 (Directory Thai Foundry Association 2014)

 • Directory Thai Foundry Association 2010
  ทำเนียบผู้ประกอบการ ปี 2552 (Directory Thai Foundry Association 2010)

 • Directory Thai Foundry Association 2008-2009
  ทำเนียบผู้ประกอบการ ปี 2550-2551 (Directory Thai Foundry Association 2008-2009)


 • สั่งจองหน้าโฆษณา หนังสือวารสารหล่อโลหะ (Metal Casting Journal) ปีที่ 29 ฉบับที่ 1- 4 ประจำปี 2562” ด้วยสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ได้รับการสนับสนุนการลงโฆษณาในหนังสือวารสารหล่อโลห...