อบรม/สัมมนา : เรื่อง เทคโนโลยีกระบวนการหล่อแบบหล่อทรายชื้น : 22 มิ.ย.60

การอบรม/สัมมนา (ฟรี)
เรื่อง “เทคโนโลยีกระบวนการหล่อแบบหล่อทรายชื้น” (Practical Guide for Green Sand Technology)
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ชั้น 2 ห้อง MR212
ณ ศูนย์นิทรรศการและแสดงสินค้าไบเทค บางนา


                          จากภาวการณ์แข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากการให้ความสนใจกับต้นทุนสินค้าที่ต่ำแล้ว คุณภาพของสินค้าก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ลูกค้าส่วนให้ความสำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะลูกค้าในกุล่มต่างประเทศ ส่งผลให้การผลิตสินค้าหรือชิ้นงานให้มีต้นทุนต่ำสุดเพียงอย่างเดียว คงไม่เพียงพอที่จักสามารถแข่งขันในธุรกิจปัจจุบันได้
                          ทางสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยได้เล็งเห็นถึงผลกระทบดังกล่าว และได้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีการหล่อ (Advance Foundry Technology) ดังนั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการและสมาชิกทุกท่าน ได้รับความรู้ความเข้าใจถึงหลักการ และเทคโนโลยีการทำแบบหล่อทราย ทางสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ร่วมกับ บริษัท ดี เอส ที แอล จำกัด (D S T L Co., Ltd.), บริษัท ชนัญชัย 1993 จำกัด (Chananchai 1993 Co., Ltd.) และบริษัท ฉางโจว ไฮเดีย แมชชินเนอรี่ จำกัด (Changzhou Hidea Machinery Co., Ltd.) จัดกิจกรรมสัมมนา เรื่อง “เทคโนโลยีกระบวนการหล่อแบบหล่อทรายชื้น” (Practical Guide for Green Sand Technology) ซึ่งมีหัวข้อการสัมมนาโดยสังเขปประกอบด้วย

บรรยายโดย Mr.Sutthichai 

 1. เทคโนโลยีการหล่อโลหะ (Advance Foundry Technology)                                                                                                                                                  
     -  กระบวนการจัดเตรียมทรายสำหรับทำแบบหล่อ (Green Sand Preparation)
     -  ข้อคิดสำหรับการออกแบบ Sand Plant (Sand Plant Design Concept)
         บรรยายโดย Mr.Henry Xiong
 2. สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มของการประยุกต์ใช้เครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับระบบทรายหล่อในยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Current and Future Trend of Sand Plant Equipment Intelligent Foundry 4.0)
 3. กรณีศึกษา (Cast Study)
     -  การวางผังโรงงาน และระบบงานในประเทศจีน (Plant Layout Reference in China)
 4. Q & A