อบรม/สัมมนา : ด้านความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมโรงหล่อ “Safety Dojo” : 16 ส.ค.60

อบรมด้านความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมโรงหล่อ “Safety Dojo”
ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 – 17.30 น.
ณ AT-A Training Center inside of Thai Engineering Products Co., Ltd.(TEP) นิคมอุตสาหกรรมนวนคร


                             เกี่ยวกับปลอดภัย (Safety) ถือเป็นหัวใจของการทำงานในทุกขั้นตอน เพราะนอกจากจะป้องกันอุบัติเหตุและความสูญเสียทั้งชีวิตพนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้มาติดต่อ ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทแล้ว ยังเป็นเรื่อง พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้อย่างมาก
ทางสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย (Safety) และเล็งเห็นถึงผลกระทบดังกล่าว จึงต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการ และสมาชิกสมาคมฯ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • เพื่อให้พนักงานทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในสภาพการทำงานจริง ตลอดจนแนวทางในการป้องกัน
  • เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในการทำงานอย่างปลอดภัย
  • เพื่อปลูกฝังจิตสำนักความปลอดภัยให้แก่พนักงาน

                             ครั้งนี้สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ได้รับเกียรติจาก Aisin Takaoka Asia Training Center (AT-A TC) ให้การสนับสนุนการบรรยายอบรม เรื่อง “อบรมด้านความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมโรงหล่อ “Safety Dojo” ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 และให้ความอนุเคราะห์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการอบรม (ค่าวิทยากร และการใช้สถานที่)

Safety Dojo