อบรม/สัมมนา : อบรม เรื่อง การวางแผนระบบการผลิตงานหล่อ : 21 ก.ย.60

อบรม เรื่อง “การวางแผนระบบการผลิตงานหล่อ” (Casting Production Planning System)
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 07.50 – 18.00 น.
ณ  AT-A Training Center inside of Thai Engineering Products Co., Ltd.(TEP) นิคมอุตสาหกรรมนวนคร

                      ปัจจุบันในการวางแผนการจัดการปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เช่น แรงงาน เครื่องจักร วัตถุดิบ กระบวนการผลิต เพื่อให้ผลการผลิตบรรลุตามเป้าหมายที่ถูกกำหนดไว้โดยความต้องการของลูกค้า (Customer Demand) ซึ่งความต้องการของลูกค้านั้นอาจเกิดจากการสั่งซื้อจริงที่เกิดขึ้นแล้ว และการพยากรณ์ความต้องการที่จะซื้อสินค้าในอนาคตตามช่วงเวลาต่าง ๆ การวางแผนจะเน้นไปที่การเพิ่มกำลังการผลิตและการขยายกิจการจะทำควบคู่ไปกับการควบคุมการผลิต เพื่อที่จะติดตามและควบคุมสถานะและระดับของการผลิตให้ยังคงเป็นไปตามแผนการผลิต ทั้งนี้การผลิตในโรงงาน จะต้องมีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ให้เป็นระบบแบบการผลิตเชิงบูรณาการ
                      เพื่อให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์และการประสานงานของระบบย่อยต่าง ๆ ในการวางแผนและควบคุมการผลิต อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยได้ให้ความสำคัญกับ การวางแผนระบบการผลิตงานหล่อ (Casting Production Planning System) จึงต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการ และสมาชิกสมาคมฯ ให้ได้รับทราบหลักการและสมารถนำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
                      ครั้งนี้สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ได้รับเกียรติจาก Aisin Takaoka Asia Training Center (AT-A TC) ให้การสนับสนุนการบรรยายอบรม เรื่อง “การวางแผนระบบการผลิตงานหล่อ” (Casting Production Planning System) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 และให้ความอนุเคราะห์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการอบรม (ค่าวิทยากร และการใช้สถานที่)

 

  

การวางแผนระบบการผลิตงานหล่อ (Casting Production Planning System)
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 07.50 – 18.00 น.
ณ  AT-A Training Center inside of Thai Engineering Products Co., Ltd.(TEP) นิคมอุตสาหกรรมนวนคร