อบรม/สัมมนา : เรื่อง เทคโนโลยีกระบวนการผลิตแบบหล่อทราย ด้วยทรายเคลือบเรซิน : 19 พ.ค.60

การอบรม/สัมมนา (ฟรี)
เรื่อง "เทคโนโลยีกระบวนการผลิตแบบหล่อทราย ด้วยทรายเคลือบเรซิน"
(The advance manufacturing process of resin coated sand (RCS)
and Technique solution on casting by RCS)


ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ชั้น 2 ห้อง MR225 ณ ศูนย์นิทรรศการและแสดงสินค้าไบเทค บางนา

                            จากภาวการณ์แข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากการให้ความสนใจกับต้นทุนสินค้าที่ต่ำแล้ว คุณภาพของสินค้าก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ลูกค้าส่วนให้ความสำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะลูกค้าในกุล่มต่างประเทศ ส่งผลให้การผลิตสินค้าหรือชิ้นงานให้มีต้นทุนต่ำสุดเพียงอย่างเดียว คงไม่เพียงพอที่จักสามารถแข่งขันในธุรกิจปัจจุบันได้
                            ดังนั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการและสมาชิกทุกท่าน ได้รับความรู้ความเข้าใจถึงหลักการ และเทคโนโลยีการทำแบบหล่อทราย ทางสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ร่วมกับ บริษัท ไพน์-แปซิฟิคคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรมสัมมนา เรื่อง "เทคโนโลยีกระบวนการผลิตแบบหล่อทราย ด้วยทรายเคลือบเรซิน" (The advance manufacturing process of resin coated sand (RCS) and Technique solution on casting by RCS)  บรรยายโดย Mr.Takashi Yamamoto และ คุณพิษณุ  ชัยพรมเขียว (คุณธัญธิดา  สมิตมงคล ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น) ซึ่งมีหัวข้อการบรรยายโดยสังเขปประกอบด้วย

 

 

ความรู้พื้นฐาน สำหรับทรายเคลือบเรซิน  (Resin Coated Sand; RCS)
1. วัตถุดิบหลักสำหรับการทำทรายเคลือบเรซิน
     1.1 ฟีโนริค เรซิน (Phenolic Resin)
     1.2 ทรายซิลิกา (Silica Sand) และทรายอื่นๆ
     1.3 อื่นๆ เช่น สารปรับปรุง (Additives) เป็นต้น
2. กระบวนการผลิตทรายเคลือบเรซิน  (Manufacturing process of resin coated sand)
3. การควบคุมคุณภาพ และการทดสอบสมบัติของทรายเคลือบเรซิน
4. การตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของทรายเคลือบเรซิน สำหรับโรงหล่อ
5. ข้อบกพร่องงานหล่อ (Casting Defects) และแนวทางแก้ไข โดยการใช้ทรายเคลือบเรซิน
6. ทรายทำไส้แบบหล่อ (Shell Core) ที่ดีมีคุณภาพ
     6.1 แนวทางการเลือกใช้ทรายเคลือบเรซินที่เหมาะสม
     6.2 แนวทางการผลิตไส้แบบหล่อให้มีคุณภาพ