ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และงานเลี้ยงสังสรรค์ : 25 พ.ค.60

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
และ
งานเลี้ยงสังสรรค์ สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย

                               ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และงานเลี้ยงสังสรรค์สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ดำเนินการจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่  25 พฤษภาคม 2560 ทางสมาคมฯ ขึ้นซึ่งในปีนี้ นอกเหนือจากวาระการประชุมทั่วไปที่จะชี้แจงการดำเนินงานของสมาคมฯ ในปีที่ผ่านมาแล้ว ยังมีการจัดงานเลี้ยงเพื่อการพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิกของสมาคมฯ  ขึ้นด้วย

                               ดังนั้นทางสมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2559  ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ช่วงเวลา 17.00 – 22.00 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

                               การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในครั้งนี้ สมาคมฯ มีความต้องการให้สมาชิกทุกท่านเข้าร่วม เพื่อจะได้ช่วยกันสนับสนุนให้อุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย พัฒนาไปอย่างแข็งแรง ก้าวหน้า และ ยั่งยืน ต่อไปในอนาคต