สัมมนา (ฟรี) เรื่อง “การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสำหรับงานหล่อโลหะ” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560

 

*** สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น ***

 

สมัครเข้าร่วมสัมมนา (ฟรี) เรื่อง “การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสำหรับงานหล่อโลหะ” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560

                                 เนื่องด้วยสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็น และความสำคัญของ การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสำหรับงานหล่อโลหะ ทำให้ทางสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ร่วมกับ บริษัท ควอลิตี้ รีพอร์ท จำกัด จัดการสัมมนาเรื่อง การควบคุมคุณภาพสำหรับงานหล่อโลหะ โดยวิทยากร รศ.ดร.กอบบุญ  หล่อทองคำ หัวหน้าภาควิชา วิศวกรรมโลหะการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนา (ฟรี)

เรื่อง การสัมมนาเรื่อง การควบคุมคุณภาพสำหรับงานหล่อโลหะ
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องพาโนรามา 1  โรงแรมดิเอมเมอรัลด์  รัชดาภิเษก

**รับในจำนวนจำกัด เพียง 50 ท่าน เท่านั้น ภายในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560** 

** ขอสงวนสิทธิเฉพาะสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น และไม่รับลงทะเบียนหน้างาน ** 

*** “ฟรี” ไม่มีค่าใช้จ่าย *** 

กรุณาส่งใบตอบรับ เพื่อสำรองที่นั่ง กลับมายังสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ทางโทรสารหมายเลข 02-7122392  และทางอีเมล์: manager@thaifoundry.com

หมายเหตุ: สามารถนำชิ้นงานมาตรวจสอบคุณภาพ “ฟรี” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


(กรอกเอกสารรายละเอียด: สำรองที่นั่ง ร่วมสัมมนาได้ ตาม file แนบค่ะ)
    ขอบคุณค่ะ

                    สัมมนา (ฟรี) เรื่อง “การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสำหรับงานหล่อโลหะ”

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 16.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1  โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก

           โหลด