สัมมนา (ฟรี) เรื่อง “การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสำหรับงานหล่อโลหะ” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560

การสัมมนา (ฟรี)
เรื่อง “การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสำหรับงานหล่อโลหะ”
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก

           ปัจจุบันในกระบวนการผลิต ทุกอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีกระบวนการพัฒนา ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้า ซึ่งในภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับงานหล่อโลหะก็เช่นกัน ต้องมีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพทุกกระบวนการ คุณภาพของสินค้านั้นจำเป็นต้องตรงกับข้อกำหนด ( Specifications) คุณภาพของสินค้า เพื่อให้มั่นใจจึงต้องมีการตรวจสอบคุณภาพ ( Quality Control) ของตัวสินค้า ก่อนที่จะนำออกจำหน่าย แน่นอนว่าหากจะมั่นใจในคุณภาพสินค้าให้เป็น 100% จะต้องตรวจสอบคุณภาพงานทุกชิ้น
           เพื่อสามารถนำมาปรับองค์กรด้านระบบคุณภาพ สร้างความมั่นใจในสินค้า และบริการ ทั้งยังประหยัดเวลา และไม่ต้องตรวจสอบคุณภาพซ้ำ ได้รับการคุ้มครองคุณภาพ จึงมีความจำเป็นต้องควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และควบคุมขั้นตอนการทำงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ ของการควบคุม และตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยจึงได้ให้ความสำคัญกับการควบคุม และตรวจสอบคุณภาพสำหรับงานหล่อโลหะ จึงต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการ และสมาชิกสมาคมฯ  นำไปปรับและประยุกต์ใช้ และนำไปปฏิบัติให้เกิดระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
                               ดังนั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการและสมาชิกทุกท่าน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุม และตรวจสอบคุณภาพสำหรับงานหล่อโลหะที่ถูกต้อง ทางสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยร่วมกับบริษัท ควอลิตี้ รีพอร์ท จำกัด จัดการสัมมนาเรื่อง การควบคุมคุณภาพสำหรับงานหล่อโลหะ โดยวิทยากร รศ.ดร.กอบบุญ  หล่อทองคำ หัวหน้าภาควิชา วิศวกรรมโลหะการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ ห้องพาโนรามา 1  โรงแรมดิเอมเมอรัลด์  รัชดาภิเษก


หมายเหตุ : สามารถนำชิ้นงานมาตรวจสอบคุณภาพ “ฟรี” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย