ปฏิทินกิจรรม 2018

ปฏิทินกิจกรรม 2561

 • สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การควบคุมคุณสมบัติทรายที่เหมาะสมสำหรับงานหล่อโลหะ วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 ณ บริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำกัด (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2)

 • พฤษภาคม 2561: งานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

 


 • ภาพประกอบ-อบรมสัมมนา(900pix).jpg
  การฝึกอบรมกับการสัมมนา การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมเพิ่มพูนบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลใด ๆให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานให้มีป...

 • ภาพประกอบ-ชมโรงงานในประเทศ(940pix).jpg
  การเยี่ยมชมโรงงาน ในประเทศ : สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย

 • ภาพประกอบ-ชมโรงงานต่างประเทศ(940pix).jpg
  การเยี่ยมชมโรงงาน ต่างประเทศ : สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย

 • ภาพประกอบ-กิจกรรมอื่น ๆ(940pix).jpg
  กิจกรรมอื่น ๆ : สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย