เยี่ยมชมโรงงาน และเจรจาธุรกิจ เมืองนาโกย่า – โทยาม่า - โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2561

 

เยี่ยมชมโรงงาน และเจรจาธุรกิจ เมืองนาโกย่า – โทยาม่า - โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2561

 

           สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมอลูมิเนียมหล่อที่มีการเจริญเติบโตค่อนข้างสูง จึงได้ติดต่อประสานงานกับ สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมสถานเอกอัครราชทูต ประจำกรุงโตเกียว เพื่อจัดกิจกรรม จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสมาคมร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน และเจรจาธุรกิจ เมืองนาโกย่า-โทยาม่า-โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2561 (5 วัน 4 คืน)

โดยมีร่างกำหนดการเดินทาง และรายละเอียดของแต่ละโรงงานที่เข้าเยี่ยมชมตามเอกสารแนบ โดยมีอัตราค่าบริการ ดังนี้

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)

สำหรับคณะเดินทาง   พักคู่                           ท่านละ         49,900        บาท

พักห้องเดี่ยว                                        เพิ่มท่านละ        8,500        บาท

**อัตรานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-นาโกย่า และ โตเกียว – กรุงเทพฯ โดยผู้โดยสารสามารถเลือกซื้อได้โดยอิสระ แต่รบกวนเลือกซื้อเที่ยวบิน TG 644 **

                 เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวได้จัดร่วมกับสถานอัครราชทูต ประจำกรุงโตเกียว จึงจำเป็นต้องส่งรายชื่อเพื่อขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ดังนั้นหากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม

รบกวนส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม และสำเนาหน้าพาสปอร์ต

รับจำนวนจำกัด เพียง 15 ท่าน เท่านั้น

กรุณาส่งแบบตอบรับและสำเนาหน้าพาสปอร์ต

กลับมายังสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ทางอีเมล์: manager@thaifoundry.com

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 02-712-2391

ขอบคุณ