Metal China 2018 กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16 – 19 พ.ค. 61

เชิญสมาชิกศึกษาดูงานแสดงสินค้า

Metal China 2018

กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ 16 19 พฤษภาคม 2561 (4 วัน 3 คืน)

          สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยได้จัดกิจกรรมพาสมาชิกเดินทางไปศึกษาดูงานแสดงสินค้า Metal China 2018 กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่16 19 พฤษภาคม 2561 (4 วัน 3 คืน)

          ทางสมาคมฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการเดินทาง และจัดเตรียมที่พักในตัวเมืองสำหรับคณะฯ (ตามเอกสารแนบ) โดยจำกัดผู้เข้าร่วมคณะเพียง 20 ท่านเท่านั้น ค่าใช้จ่ายเพียงท่านละ 32,500 บาท* หากต้องการพักเดี่ยวชำระเพิ่ม 5,000บาท (ราคาดังกล่าวไม่รวม VAT 7%)

          เนื่องด้วยมีผู้เข้าร่วมชมงาน Metal China 2018 เป็นจำนวนมาก ทำให้ค่าใช้จ่ายทั้งที่พักและค่าเดินทางสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางสมาคมจึงขอเรียนเชิญสมาชิกที่ต้องการร่วมเดินทางในครั้งนี้ ส่งแบบตอบรับ พร้อมชำระค่าใช้จ่าย ภายในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561และขออนุญาตสำรองที่นั่งเฉพาะผู้ที่ชำระค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 

หมายเหตุ         * ราคาดังกล่าวนี้เป็นราคาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ ซึ่งจะสิ้นสุดโปรโมชั่น ในวันที่ 13 เมษายน2561 ดังนั้น ท่านใดสนใจจอง รบกวนส่งชื่อภายในวันที่ 13 เมษายน 2561 และหากจองหลังช่วงเวลาดังกล่าว ขออนุญาตปรับเปลี่ยนราคาตั๋วเครื่องบินตามราคาจริง

‡

‡