ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 : วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561

เรียนเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

        สืบเนื่องจาก ในวันพุธที่  23 พฤษภาคม 2561 นี้ ทางสมาคมฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2560 ซึ่งในปีนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การกำหนดทิศทาง และแนวทางการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกสมาคมฯ รวมทั้งเปิดโอกาศให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น

        ดังนั้นทางสมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2560 ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ช่วงเวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารกองพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10110

        การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในครั้งนี้ สมาคมฯ มีความต้องการให้สมาชิกทุกท่านเข้าร่วม เพื่อจะได้ช่วยกันสนับสนุนให้อุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย พัฒนาไปอย่างแข็งแรง ก้าวหน้า และ ยั่งยืน ต่อไปในอนาคต

             จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเรียนเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้

กรุณาส่งใบตอบรับ เพื่อสำรองที่นั่ง กลับมายังสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย

โทรสาร.02-7122392,อีเมล์: manager@thaifoundry.com

ขอบคุณ