อบรมสัมมนา เรื่อง การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพอะลูมิเนียมหลอมเหลวสำหรับงานไดคาสติ้ง (QUALITY CONTROL OF MELTS FOR ALUMINUM DIE CASTINGS) : 26 มี.ค.64

 

 

 

 

 

กิจกรรมอบรมสัมมนา

หัวข้อเรื่อง การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพอะลูมิเนียมหลอมเหลวสำหรับงานไดคาสติ้ง”

(Quality Control of Melts for Aluminum Die Castings)

ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564  เวลา 08.30 – 16.00 น.ณ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 4

โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (The Emerald Hotel )

 

                เนื่องด้วยทางสมาคมฯ ได้ให้ความสำคัญในกิจกรรมการอบบรมสัมมนา เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ประกอบการและสมาชิกทุกท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการและสมาชิก สามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพการผลิตของตนเองให้ดียิ่งขึ้น โดยในครั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้จัดอบรมสัมมนา  ในหัวข้อเรื่อง “การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพอะลูมิเนียมหลอมเหลวสำหรับงานไดคาสติ้ง” (Quality Control of Melts for Aluminum Die Castings) ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 4 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (The Emerald Hotel ) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สารัมภ์ บุญมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวิทยากรบรรยาย

โดยมีเนื้อหาดังนี้

  • พื้นฐานโลหะผสมอะลูมิเนียม
  • ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมบัติเชิงกลของโลหะผสมอะลูมิเนียม
  • อิทธิพลของธาตุผสม
  • มาตรฐานของอะลูมิเนียมสำหรับงานไดคาสติ้ง
  • การหลอมและลำเลียง
  • การปรับปรุงและการตรวจสอบคุณภาพอะลูมิเนียมหลอมเหลว
  • ข้อบกพร่องทางโลหะวิทยาในอะลูมิเนียมไดคาสติ้ง

 

สอบถามเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ทางอีเมล์ manager@thaifoundry.com หรือแฟกซ์ 02-712-2392