สัมมนาออนไลน์ ZOOM เรื่อง การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์จำลองการหล่อ (Applications of Casting Simulation Software) วันที่ 17 มิ.ย.65

เชิญชวน ร่วมสมัครสัมมนาออนไลน์ ZOOM

               ในหัวข้อเรื่อง การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์จำลองการหล่อ (Applications of Casting Simulation Software) ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565  เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. สารัมภ์ บุญมี และ คุณกิตติรัช วรคุฒ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวิทยากรบรรยาย

โดยมีเนื้อหาดังนี้

1.สมการพื้นฐานของปรากฏการณ์ถ่ายโอน

2.หลักการวิเคราะห์ผลการจำลองการหล่อโลหะ

 - การจำลองการไหล

 - การจำลองการแข็งตัว

 - การจำลองความเค้น

 - การจำลองแบบหล่อ

 - การจำลองโครงสร้างจุลภาค

3.กรณีศึกษาการวิเคราะห์ผลการจำลองการหล่อ

 

สามารถสมัครได้แล้ววันนี้

พิเศษเฉพาะ สมาชิก สมาคมฯ รับส่วนลด 10%  เหลือเพียงท่านละ 1,080 บาท เท่านั้น

เมื่อสมัครและชำระเงิน ภายในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565

ผู้ประกอบการอื่น และบุคคลทั่วไป เพียงท่านละ 1,200 บาท สมัครได้แล้วจนถึงวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565

 

หมายเหตุ : ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การสำรองที่นั่ง เฉพาะท่านที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ส่งใบสมัครและสอบถามเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ทางอีเมล์ manager@thaifoundry.com