กิจกรรม

แผนกิจกรรมสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ประจำปี 2565

(TFA Activity Master Plan 2022)

ลำดับกิจกรรมวิทยากรบรรยายกำหนดการหมายเหตุ:ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดรับสมัคร
1 เรื่อง "แนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ต่อการปรับตัวอุตสาหกรรมในประเทศ" สัมมนา Online Zoom ติดต่อประสานงาน 18 กุมภาพันธ์ 2565 ฟรี Done
2 เรื่อง "โลหะวิทยาของเหล็กหล่อ พัฒนาการและความท้าทายใหม่ (Metallurgy of Cast Irons, Trends and New Development) สัมมนา Online Zoom อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 22 เมษายน 2565 1,800 Done
3 เรื่อง "การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์จำลองการหล่อ (Applications of Casting Simulation Software) สัมมนา Online Zoom อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 17 มิถุนายน 2565 1,200 Done
4 เรื่อง "เหล็กหล่อแกรไฟต์คู่ (Dual Graphite Iron)"  สัมมนา Online Zoom อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 19 สิงหาคม 2565 ฟรี Done
 5 เรื่อง “การประยุกต์ใช้การจำลองกระบวนการหล่อ (Casting Simulation) อย่างไรให้เกิดประโยชน์” (Practical Implementation of Casting Simulation Technology)   สัมมนา Online Zoom  คุณศุภฤทธิ์  ล้วนโกศลชัย ที่ปรึกษาอิสระ   7 กันยายน 2565  1,200 บาท Done
           

กิจกรรมที่ผ่านมา