สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย

การทำตัวอักษรวิ่ง สมัครสมาชิก ปี 2566 สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ได้แล้ววันนี้ !!! เพียง 2,500 บาท เท่านั้น

แผนกิจกรรมสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ประจำปี 2564 (TFA Activity Master Plan 2022) 

ลำดับกิจกรรมวิทยากรบรรยายกำหนดการหมายเหตุ:ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดรับสมัคร
1 เรื่อง "แนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ต่อการปรับตัวอุตสาหกรรมในประเทศ" สัมมนาออนไลน์ zoom
ดร.นุวงศ์ ชลคุปต์
นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ
18 กุมภาพันธ์ 2565 ฟรี Done
2 เรื่อง "โลหะวิทยาของเหล็กหล่อ พัฒนาการและความท้าทายใหม่ (Metallurgy of Cast Irons, Trends and New Development) สัมมนาออนไลน์ ZOOM ผศ.ดร. สารัมภ์ บุญมี สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 22 เมษายน 2565 1,800 บาท Done
3 เรื่อง "การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์จำลองการหล่อ (Applications of Casting Simulation Software) สัมมนาออนไลน์ zoom

ผศ.ดร. สารัมภ์ บุญมี และ คุณกิตติรัช วรคุฒ
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

17 มิถุนายน 2565 1,200 บาท Done
4 เรื่อง "เหล็กหล่อแกรไฟต์คู่ (Dual Graphite Iron)" สัมมนาออนไลน์ zoom

ผศ.ดร. สารัมภ์ บุญมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ อาจารย์ศุภฤกษ์ รัศมีแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

19 สิงหาคม 2565 ฟรี Done
 5 เรื่อง “การประยุกต์ใช้การจำลองกระบวนการหล่อ (Casting Simulation) อย่างไรให้เกิดประโยชน์” (Practical Implementation of Casting Simulation Technology)  คุณศุภฤทธิ์ ล้วนโกศลชัย ที่ปรึกษาอิสระ  7 กันยายน 2565  1,200 บาท Done