สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย

การทำตัวอักษรวิ่ง สมัครสมาชิก ปี 64 สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ได้แล้ววันนี้ !!! เพียง 2,500 บาท เท่านั้น

แผนกิจกรรมสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ประจำปี 2564 (TFA Activity Master Plan 2021) 

ลำดับกิจกรรมวิทยากรบรรยายกำหนดการหมายเหตุ:ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดรับสมัคร
1 ดูงาน​ศูนย์​ทดสอบ​มาตรฐาน​ระบบขนส่งทางราง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 24 กุมภาพันธ์ 2564 ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เลื่อน..
2 การเตรียมโครงสร้างมหภาคและจุลภาคของโลหะ และเทคนิคการวิเคราะห์ภาพโครงสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Preparing and Image analyzer of Macro and Micro structure for metal processing) อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3 มีนาคม 2564 ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เลื่อน..
3 การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพอะลูมิเนียมหลอมเหลวสำหรับงานไดคาสติ้ง (Quality Control of Melts for Aluminum Die Castings) อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 26 มีนาคม 2564 เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม -
4 พื้นฐานโลหะวิทยาของเหล็กหล่อ (Fundamental Metallurgy of Cast Irons) อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 14 พฤษภาคม 2564 เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กหล่อ เลื่อน..
5 การควบคุม​คุณภาพ​โลหะ​อ​ะ​ลูมิเนียม​หลอมเหลว​ เพื่อ​การผลิต​ชื้นส่วนงานหล่อ​คุณ​ภาพ​สูง(Quality of Liquid Aluminum for Intensity Aluminium Casting Alloys)​ ที่ปรึกษาอิสระ 9 มิถุนายน 2564 เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม เลื่อน..
6 การออกแบบและการคำนวณระบบจ่ายน้ำโลหะเบื้องต้น (Casting design and basic gating system calculation)​ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1 กรกฎาคม 2564 ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เลื่อน..
7 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องในงานหล่อเบื้องต้น (Fundamental of Casting Defect Analysis) อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 6 สิงหาคม 2564 ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เลื่อน..
8 การออกแบบระบบงานหล่อ​ สำหรับ​เหล็ก​หล่อ (Casting System Design for Cast Iron) ที่ปรึกษาอิสระ 8 กันยายน 2564 เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กหล่อ เลื่อน..
9 เทคโนโลยีการเคลือบผิวแม่พิมพ์ไดคาสติ้ง (Die coating technology for Die casting dies) อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 8 ตุลาคม 2564 เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม เลื่อน..
10 การควบคุมและการทดสอบคุณสมบัติทรายชื้นสำหรับงานหล่อโลหะ (Propertied control and Testing method for green sand mold) อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 พฤศจิกายน 2564 ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เลื่อน..