สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย

การทำตัวอักษรวิ่ง สมัครสมาชิก ปี 2567 สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ได้แล้ววันนี้ !!! เพียง 2,500 บาท เท่านั้น

แผนกิจกรรมอบรมสัมมนา ประจำปี 2566

1. อิทธิพลของไททาเนียมในเหล็กหล่อเทา (Effect of Titanium in Gray Cast Iron) ในวันศุกร์ที่ 27 ม.ค.66 ระหว่างเวลา 13.00-15.30 น. วิทยากร: ผศ.ดร. สารัมภ์ บุญมี สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สัมมนาออนไลน์ ZOOM) 

----------------------------------------------------------------

2. โลหะวิทยาอะลูมิเนียมเบื้องต้น และการเลือกใช้  (Aluminium Casting Metallurgy and Selections) ในเดือน กุมภาพันธ์ วิทยากร: ดร.ศุภฤกษ์ บุญเทียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

-------------------------------------------------------------------------

3. ข้อบกพร่องงานหล่ออันเนื่องมาจากทรายชื้น และการควบคุมคุณภาพทรายชื้น (Quality Sand Control and Defects Remedies for Green Sand Molding) ในเดือน มีนาคม 2566 วิทยากร : คุณศุภฤทธิ์ ล้วนโกศลชัย ที่ปรึกษาอิสระ

-------------------------------------------------------------------------

4.โลหะวิทยาเหล็กหล่อเบื้องต้น  (Metallurgy of Cast Irons) ในวันวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ช่วงเวลา 09.00-16.00 น. วิทยากร : ผศ.ดร. สารัมภ์ บุญมี สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

-------------------------------------------------------------------------

5.โลหะวิทยาอะลูมิเนียม การปรับปุรงสมบัติของโลหะ และการอบชุบ (Aluminium Casting Metallurgy for Heat Treatment) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 วิทยากร : ดร.ศุภฤกษ์ บุญเทียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

-------------------------------------------------------------------------

6. การออกแบบระบบงานหล่อ สำหรับเหล็กหล่อ (Casting System Design for Cast Iron) ในวันที่ 5 กรฎาคม 2566 วิทยากร : คุณศุภฤทธิ์ ล้วนโกศลชัย ที่ปรึกษาอิสระ

7.การปรับปรุงและควบคุมคุณภาพเหล็กหล่อหลอมเหลว (Molten Cast Iron Quality Control) ในวันวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ช่วงเวลา 09.00-16.00 น. วิทยากร : ผศ.ดร. สารัมภ์ บุญมี สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Done

-------------------------------------------------------------------------

 

 ** เหล็กหล่อ**       **อะลูมิเนียม**       **ทั่วไป**

------------------------------------------------------------------