ใบสมัครสมาชิก

 

เชิญต่ออายุสมาชิกหรือสมัครสมาชิก ประจำประปี

     สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ขอเรียนเชิญต่ออายุสมาชิกหรือสมัครสมาชิก ประจำประปี โดยทั้งนี้สมาคมฯ ได้วางแนวทางการดำเนินกิจกรรม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

-    ส่วนที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ : กิจกรรมสัมมนาวิชาการ กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

-    ส่วนที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมการขาย การตลาด : กิจกรรมออกบูธ ณ งานแสดงสินค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

-    ส่วนที่ 3 กิจกรรมสร้างสัมพันธ์หน่วยงานราชการ : สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

     ใคร่ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก (Database)ให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการตลาดให้สมาชิกทุกท่าน เช่น โครงการหางานให้ช่างหล่อ เป็นต้น ทั้งนี้ฐานข้อมูล (Database) เป็นอาวุธที่สำคัญมาก เพราะหากมีผู้ต้องการจ้างผลิตชิ้นงานหล่อ ทางสมาคมฯ จะได้จัดส่งความต้องการต่างๆ เหล่านี้ถึงสมาชิกได้อย่างถูกต้อง

     จึงขอเรียนเชิญต่ออายุ สมาชิกสมาคมฯ และชำระค่าต่ออายุสมาชิก รายปี จำนวน 2,500 บาท โดยการต่ออายุสมาชิก (รายปี) นี้ อายุสมาชิกจะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม (หรือวันชำระเงิน) ถึง วันที่ 31 ธันวาคม ของปีนั้นๆ

     สมาคมฯ หวังว่าจะให้การตอบรับ ต่ออายุสมาชิกสมาคมฯ โดยกิจกรรมทั้งหมดที่ทางสมาคมฯ ได้กล่าวมาข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้สมาชิกทุกท่านเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา กรอกเอกสารการสมัคร และต่ออายุสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย มา ณ โอกาสนี้

*******

เงื่อนไขการเป็นสมาชิก : ผู้สมัครสมาชิกสามัญนิติบุคคล เช่น สถาบัน สมาคม บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น ที่มีภูมิลำเนาและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

Membership conditions : Ordinary member must be a juristic person such as an institution, association, company or limited partnership, etc., with domicile and registered as a juristic person in Thailand. Legally only.

*******

วิธีการชำระเงิน

  1. โอนเงิน เข้าบัญชี สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย หรือ THAI FOUNDRY ASSOCIATE ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เลขบัญชี 096-3-02220-6 สาขาอาคารสิรินรัตน์ (ถนนพระรา 4) ประเภทกระแสรายวัน/เดินสะพัด
  2. เช็คสั่งจ่าย ในนาม “สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย หรือ THAI FOUNDRY ASSOCIATE” นำเข้าบัญชี หรือจัดส่งเช็คมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมแจ้งชื่อบริษัทฯ สมาชิกส่งมายัง สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ที่ตั้ง : 86/6 ชั้น 1 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก 0-993-00013-378-1

 หมายเหตุ : หลังชำระเงินแล้ว รบกวนส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน (Pay in slip) มายังสมาคมฯ ทางอีเมล์: manager@thaifoundry.com  หรือแฟกซ์: 02-7122392

 

 

แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลสมาชิก

คำอธิบายแบบฟอร์ม
กรุณากรอกข้อความ...