ใบสมัครสมาชิก

สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก

              สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมงานหล่อ เข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อร่วมมือส่งเสริม และสนับสนุนความรู้ทั้งด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการในธุรกิจอุตสาหกรรมหล่อโลหะได้อย่างตรงกับภาคอุตสาหกรรมงานหล่อ

              ทางสมาคมฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมงานหล่อ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและความแข็งแกร่งทางธุรกิจ

 

วัตถุประสงค์ และสิทธิประโยชน์

              การเป็นสมาชิก สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย สำหรับท่านผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมงานหล่อ มีดังต่อไปนี้

1.      ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์งานหล่อโลหะ

2. ส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการหล่อโลหะ

3.     เพื่อยกระดับเทคโนโลยีการออกแบบ และการหล่อโลหะให้ได้มาตรฐานสากล

4. ส่งเสริม และพัฒนาวิชาชีพและฝีมือแรงงานในการผลิตผลิตภัณฑ์งานหล่อโลหะ

5.     เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ ด้านอุตสาหกรรมหล่อโลหะ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ

6.       เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ ด้านพลังงานหรือสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหล่อโลหะ

7.  ส่งเสริมและดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหล่อโลหะ

8.  เป็นศูนย์กลางและตัวแทนของสมาชิก ในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและความรู้ทางวิชาการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

9.    ติดต่อประสานกับกลุ่ม หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

10.              เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก

11.                ดำเนินการอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

12.              สมาคมนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการเกี่ยวข้องในทางการเมือง

 

หลักการดำเนินการ  

  • จัดฝึกอบรม สัมมนา ให้บุคคลทั่วไป และ สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
  • จัดส่งสมาชิกเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
  • ให้คำปรึกษาและแนะนำแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคให้กับกลุ่มสมาชิก โดยจะเป็นผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและต่างประเทศ
  • จัดทำ “หนังสือวารสารหล่อโลหะ ราย 3 เดือน” เพื่อเผยแพร่ให้กับกลุ่มสมาชิกและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป
  • จัดทำ “หนังสือทำเนียบผู้ประกอบ (Directory)” รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยทุกประเภทออกเผยแพร่ ทุก ๆ 2 ปี
  • จัดศึกษาดูงานโดยพาสมาชิกไปดูงานต่างประเทศ
  • จัดนิทรรศการ “ตลาดนัดโรงหล่อ”
  • ร่วมออกงานนิทรรศการนานาชาติต่าง ๆ
  • จัดทำ “ข่าวช่างหล่อ รายเดือน” เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารในแวดวง อุตสาหกรรมหล่อโลหะ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศแก่สมาชิก
  • สมาชิกมีสิทธิ์เลือกตั้งและเข้ามาบริหารสมาคมฯ ในรูปของ คณะกรรมการบริหาร ซึ่งจะดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

กรอกรายละเอียด ใบสมัคร - ต่ออายุ สมาชิก พร้อมชำระค่าบำรุง

เป็นเงิน 2,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

(สมาชิกรายปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.ของปีนั้น ๆ )

วิธีการชาระเงิน

1.   ชำระด้วย “เช็ค” สั่งจ่ายในนาม “สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย” โดยส่งเช็คมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมแจ้งชื่อบริษัทฯ สมาชิก มาที่

สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย (THAI FOUNDRY ASSOCIATION)

ที่ตั้ง : 86/6 ชั้น 1 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก: 0-9930-00133-781

2.   “โอนเงิน” ผ่านบัญชี “สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอาคารสิรินรัตน์ (ถนนพระราม 4) เลขที่บัญชี 096-3-02220-6 และ “ส่งสาเนาหลักฐานการโอนเงิน” พร้อมแจ้งชื่อบริษัทฯ สมาชิก กลับมายังสมาคมฯ ที่ Fax: 02-7122392 หรือ E-mail: manager@thaifoundry.com

 

หมายเหตุ : ใบสมัครสมาชิก (Application From) และ หนังสือเรียนเชิญสมัครสมาชิกสามารถใช้แทน ใบแจ้งหนี้-วางบิล ได้ หรือหากต้องการใบแจ้งหนี้ รบกวนแจ้งความต้องการมายัง  E-mail: manager@thaifoundry.com

แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลสมาชิก

คำอธิบายแบบฟอร์ม