ใบสมัครสมาชิก

กรอกรายละเอียด ใบสมัคร - ต่ออายุ สมาชิก พร้อมชำระค่าบำรุง

เป็นเงิน 2,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

(สมาชิกรายปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.ของปีนั้น ๆ )

วิธีการชาระเงิน

1. ชำระด้วย “เช็ค” สั่งจ่ายในนาม “สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย หรือ THAI FOUNDRY ASSOCIATE” นำเข้าบัญชี หรือจัดส่งเช็คมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน มาที่ สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ที่ตั้ง : 86/6 ชั้น 1 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก: 0-9930-00133-781

2. “โอนเงิน” ผ่านบัญชี “สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย หรือ THAI FOUNDRY ASSOCIATE” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอาคารสิรินรัตน์ (ถนนพระราม 4) เลขที่บัญชี 096-3-02220-6 และ “ส่งสาเนาหลักฐานการโอนเงิน” พร้อมแจ้งชื่อบริษัทฯ สมาชิก กลับมายังสมาคมฯ E-mail: manager@thaifoundry.com หรือ Fax. 02-712-2392

 

หมายเหตุ : ใบสมัครสมาชิก (Application From) และ หนังสือเรียนเชิญสมัครสมาชิกสามารถใช้แทน ใบแจ้งหนี้-วางบิล ได้ หรือหากต้องการใบแจ้งหนี้ รบกวนแจ้งความต้องการมายัง  E-mail: manager@thaifoundry.com

แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลสมาชิก

คำอธิบายแบบฟอร์ม