วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ และสิทธิประโยชน์ การเป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย

          สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมงานหล่อ เข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อร่วมมือส่งเสริม และสนับสนุนความรู้ทั้งด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการในธุรกิจอุตสาหกรรมหล่อโลหะได้อย่างตรงกับภาคอุตสาหกรรมงานหล่อ

          ทางสมาคมฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมงานหล่อ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและความแข็งแกร่งทางธุรกิจ

วัตถุประสงค์หลัก

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์งานหล่อโลหะ
 2. ส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการหล่อโลหะ
 3. เพื่อยกระดับเทคโนโลยีการออกแบบ และการหล่อโลหะให้ได้มาตรฐานสากล
 4. ส่งเสริม และพัฒนาวิชาชีพและฝีมือแรงงานในการผลิตผลิตภัณฑ์งานหล่อโลหะ
 5. มีวัตถุประสงค์ในการเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำด้านอุตสาหกรรมหล่อโลหะ และอุตสาหกรรมต่างๆ
 6. มีวัตถุประสงค์ในการเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำด้านพลังงานหรือสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหล่อโลหะ
 7. ส่งเสริมและดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหล่อโลหะ
 8. เป็นศูนย์กลางและตัวแทนของสมาชิก ในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและความรู้ทางวิชาการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 9. ติดต่อประสานกับกลุ่ม หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 10. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก
 11. ดำเนินการอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 12. สมาคมนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการเกี่ยวข้องในทางการเมือง และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวสมาคมฯจึงได้กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อประโยชน์ของสมาชิกดังนี้
 •  จัดส่งสมาชิกเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคให้กับกลุ่มสมาชิก โดยจะเป็นผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและต่างประเทศ
 • จัดทำวารสารหล่อโลหะ ราย 3 เดือน เพื่อเผยแพร่ให้กับกลุ่มสมาชิกและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้สนใจทั่วไป
 • จัดทำทำเนียบผู้ประกอบ (Directory) รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยทุกประเภทออกเผยแพร่ ทุกๆ 2 ปี
 • จัดศึกษาดูงานโดยพาสมาชิกไปดูงานต่างประเทศ
 • จัดนิทรรศการ “ตลาดนัดโรงหล่อ”
 • ร่วมออกงานนิทรรศการนานาชาติต่างๆ
 • จัดทำ “ข่าวช่างหล่อ” รายเดือนเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารในแวดวง อุตสาหกรรมหล่อโลหะ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศแก่สมาชิก
 • สมาชิกมีสิทธิ์เลือกตั้งและเข้ามาบริหารสมาคมฯ ในรูปของ คณะกรรมการบริหาร ซึ่งจะดำรง ตำแหน่งคราวละ 2 ปี
 • การสมัครสมาชิกในปี พ.ศ. 2559 นี้ อายุสมาชิกจะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2559 (หรือวันชำระเงิน) ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559