วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ และสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย

          สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมงานหล่อ เข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อร่วมมือส่งเสริม และสนับสนุนความรู้ทั้งด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการในธุรกิจอุตสาหกรรมหล่อโลหะได้อย่างตรงกับภาคอุตสาหกรรมงานหล่อ

          ทางสมาคมฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมงานหล่อ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและความแข็งแกร่งทางธุรกิจ

วัตถุประสงค์หลัก

          1.    ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์งานหล่อโลหะ

          2.    ส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการหล่อโลหะ

          3.    เพื่อยกระดับเทคโนโลยีการออกแบบ และการหล่อโลหะให้ได้มาตรฐานสากล

          4.    ส่งเสริม และพัฒนาวิชาชีพและฝีมือแรงงานในการผลิตผลิตภัณฑ์งานหล่อโลหะ

          5.    มีวัตถุประสงค์ในการเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำด้านอุตสาหกรรมหล่อโลหะ และอุตสาหกรรมต่างๆ

          6.    มีวัตถุประสงค์ในการเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำด้านพลังงานหรือสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหล่อโลหะ

          7.    ส่งเสริมและดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหล่อโลหะ

          8.    เป็นศูนย์กลางและตัวแทนของสมาชิก ในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและความรู้ทางวิชาการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

          9.    ติดต่อประสานกับกลุ่ม หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

         10.   เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก

         11.   ดำเนินการอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

         12.  สมาคมนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการเกี่ยวข้องในทางการเมือง และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวสมาคมฯจึงได้กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อประโยชน์ของสมาชิกดังนี้

                             §  จัดส่งสมาชิกเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

                             §  ให้คำปรึกษาและแนะนำแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคให้กับกลุ่มสมาชิก โดยจะเป็นผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและต่างประเทศ

                             §  จัดทำวารสารหล่อโลหะ ราย 3 เดือน เพื่อเผยแพร่ให้กับกลุ่มสมาชิกและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

                             §  จัดทำทำเนียบผู้ประกอบ (Directory) รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยทุกประเภทออกเผยแพร่ ทุกๆ 2 ปี

                            §  จัดศึกษาดูงานโดยพาสมาชิกไปดูงานต่างประเทศ

                            §  จัดนิทรรศการ “ตลาดนัดโรงหล่อ”

                            §  ร่วมออกงานนิทรรศการนานาชาติต่างๆ

                            §  จัดทำ “ข่าวช่างหล่อ” รายเดือนเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารในแวดวง อุตสาหกรรมหล่อโลหะ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศแก่สมาชิก

                            §  สมาชิกมีสิทธิ์เลือกตั้งและเข้ามาบริหารสมาคมฯ ในรูปของ คณะกรรมการบริหาร ซึ่งจะดำรง ตำแหน่งคราวละ 2 ปี

                            §  การสมัครสมาชิก อายุสมาชิกจะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม (หรือวันชำระเงิน) ถึง วันที่ 31 ธันวาคม ของปีนั้น ๆ