อบรม/สัมมนา

                 ♦ เหล็กหล่อ     ♦ อลูมิเนียม     ♦ ทั่วไป 

ลำดับกิจกรรมวิทยากรบรรยายกำหนดการหมายเหตุ:ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดรับสมัคร
1

♦ หัวข้อ : อิทธิพลของไททาเนียมในเหล็กหล่อเทา

Effect of Titanium in Gray Cast Iron

วิทยากร : ผศ.ดร.สารัมภ์ บุญมี

ม.เทคโนโลยีสุรนารี

ม.ค.66 ฟรี -
2

♦ หัวข้อ : โลหะวิทยาอะลูมิเนียมเบื้องต้น และการเลือกใช้

Aluminium Casting Metallurgy and Selections

ดร.ศุภฤกษ์ บุญเทียร

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

ก.พ.66 1,800-2,000 -
3

♦ หัวข้อ : ข้อบกพร่องงานหล่ออันเนื่องมาจากทรายชื้น และการควบคุมคุณภาพทรายชื้น

Quality Sand Control and Defects Remedies for Green Sand Molding

คุณศุภฤทธิ์ ล้วนโกศลชัย

ที่ปรึกษาอิสระ

มี.ค.66 1,800-2,000 -
4

♦ หัวข้อ : โลหะวิทยาเหล็กหล่อเบื้องต้น

Metallurgy of Cast Irons

ผศ.ดร.สารัมภ์ บุญมี 

ม.เทคโนโลยีสุรนารี

26 พ.ค.66 1,800-2,000 -
 5

♦ หัวข้อ : โลหะวิทยาอะลูมิเนียม การปรับปุรงสมบัติของโลหะ และการอบชุบ

Aluminium Casting Metallurgy for Heat Treatment

ดร.ศุภฤกษ์ บุญเทียร

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

28 มิ.ย.66 1,800-2,000 -
 6  

 ♦ หัวข้อ :การออกแบบระบบงานหล่อ สำหรับเหล็กหล่อ

Casting System Design for Cast Iron

คุณศุภฤทธิ์ ล้วนโกศลชัย

ที่ปรึกษาอิสระ

 5 ก.ค.66  1,800-2,000
7

♦ หัวข้อ : การปรับปรุงและควบคุมคุณภาพเหล็กหล่อ

หลอมเหลวMolten Cast Iron Quality Control

 ผศ.ดร. สารัมภ์ บุญมี

สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการม.เทคโนโลยีสุรนารี

 25 ส.ค.66   1,800-2,000  -