อบรม/สัมมนา

กิจกรรมอบรมสัมมนา ปี 2564

 

...เลื่อน... ดูงานศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง
   
...เลื่อน... อบรมสัมมนา เรื่อง การเตรียมโครงสร้างมหภาคและจุลภาคของโลหะ และเทคนิคการวิเคราะห์ภาพโครงสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Preparing and Image analyzer of Macro and Micro structure for metal processing) โดย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   
...สมัคร... 26 มีนาคม 2564 : อบรมสัมมนา เรื่อง การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพอะลูมิเนียมหลอมเหลวสำหรับงานไดคาสติ้ง (QUALITY CONTROL OF MELTS FOR ALUMINUM DIE CASTINGS) โดย ผศ.ดร.สารัมภ์ บุญมี
   
coming soon 12-15 พฤษภาคม 2564 : INTERMACH 2021
   
coming soon 14 พฤษภาคม 2564 : อบรมสัมมนา เรื่อง พื้นฐานโลหะวิทยาของเหล็กหล่อ (Fundamental Metallurgy of Cast Irons)  โดย ผศ.ดร.สารัมภ์ บุญมี
   
coming soon 23-26 มิถุนายน 2564 : INTER MOLD 2021 AND MANUFACTURING EXPO 2021
coming soon 30 มิถุนายน 2564 : อบรมสัมมนา เรื่อง การควบคุมคุณภาพโลหะอะลูมิเนียมหลอมเหลว เพื่อการผลิตชื้นส่วนงานหล่อคุณภาพสูง (Quality of Liquid Aluminum for Intensity Aluminum Casting Alloys) โดย ที่ปรึกษาอิสระ
   
coming soon 1 กรกฎาคม 2564 : อบรมสัมมนา เรื่อง การออกแบบและการคำนวณระบบจ่ายน้ำโลหะเบื้องต้น (Casting design and basic gating system calculation) โดย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   
coming soon 6 สิงหาคม 2564 : อบรมสัมมนา เรื่อง การวิเคราะห์ข้อบกพร่องในงานหล่อเบื้องต้น (Fundamental of Casting Defect Analysis) โดย ผศ.ดร.สารัมภ์ บุญมี
   
coming soon 8 กันยายน 2564 : อบรมสัมมนา เรื่อง การออกแบบระบบงานหล่อ สำหรับเหล็กหล่อ (Casting System Design for Cast Iron)  โดย ที่ปรึกษาอิสระ
   
coming soon 8 ตุลาคม 2564 : อบรมสัมมนา เรื่อง เทคโนโลยีการเคลือบผิวแม่พิมพ์ไดคาสติ้ง (Die coating technology for Die casting dies) โดย ผศ.ดร.สารัมภ์ บุญมี
   
coming soon 4 พฤศจิกายน 2564 : อบรมสัมมนา เรื่อง การควบคุมและการทดสอบคุณสมบัติทรายชื้นสำหรับงานหล่อโลหะ (Propertied control and Testing method for green sand mold) โดย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี