อบรม/สัมมนา

ลำดับกิจกรรมวิทยากรกำหนดการหมายเหตุ:ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดรับสมัคร
1 เรื่อง "แนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ต่อการปรับตัวอุตสาหกรรมในประเทศ" สัมมนา Online Zoom ติดต่อประสานงาน 18 กุมภาพันธ์ 2565 ฟรี Done
2 เรื่อง "โลหะวิทยาของเหล็กหล่อ พัฒนาการและความท้าทายใหม่ (Metallurgy of Cast Irons, Trends and New Development) สัมมนา Online Zoom อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 22 เมษายน 2565 1,800 Done
3 เรื่อง "การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์จำลองการหล่อ (Applications of Casting Simulation Software) สัมมนา Online Zoom อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 17 มิถุนายน 2565 1,200 Done
4 เรื่อง "เหล็กหล่อแกรไฟต์คู่ (Dual Graphite Iron)"  สัมมนา Online Zoom อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 19 สิงหาคม 2565 ฟรี สมัคร
 5 เรื่อง “การประยุกต์ใช้การจำลองกระบวนการหล่อ (Casting Simulation) อย่างไรให้เกิดประโยชน์” (Practical Implementation of Casting Simulation Technology) สัมมนา Online Zoom  คุณศุภฤทธิ์  ล้วนโกศลชัย ที่ปรึกษาอิสระ   7 กันยายน 2565  1,200 บาท  สมัคร
 6 เรื่อง การออกแบบระบบงานหล่อ​ (Gating & Riser Design) สำหรับ​เหล็ก​หล่อ (สัมมนาออนไลน์ ZOOM)  คุณศุภฤทธิ์  ล้วนโกศลชัย ที่ปรึกษาอิสระ  ตุลาคม 2565  Comming Soon  Comming Soon
 7 เรื่อง การควบคุม​คุณภาพ​และความสะอาด​ของโลหะอ​ะลูมิเนียม​หลอมเหลว (สัมมนาออนไลน์ ZOOM)   คุณศุภฤทธิ์  ล้วนโกศลชัย ที่ปรึกษาอิสระ  พฤศจิกายน 2565  Comming Soon  Comming Soon