คณะกรรมการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ประจำปี 2560 - 2561

  

 

การสร้างตาราง    
ลำดับ รายชื่อคณะกรรมการตำแหน่งบริหาร บริษัทคณะกรรมการ
1 ดร.ไพศาล สมประกิจนายกสมาคมฯผ่านฟ้าเอ็นจิเนียริ่ง.หจก.
2 คุณนิธิภูมิ พงศ์เกรียงยศอุปนายกเอส พี เมตัลเวอร์ค.บจก.
3 คุณนริศสา ศิลปพิบูลย์อุปนายกไอชิน ทากาโอกะ เอเชีย.บจก.
4 คุณกฤต ดลบันดาลโชคเหรัญญิกสื่ออินดัสเทรียล.บจก.
5 คุณวสันต์ วงศ์ธนาสุนทรเลขาธิการ โลหะการวิศวกรรม.บจก.
6 คุณวิบูลยศ อมาตยกุลนายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย
7 คุณสุพจน์ สิริธนาโชติ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ไทยแสตนดาร์ด สเตนเลส.บจก.
8 ดร.พีรพงษ์ เกียรติศักดิ์ศรีนักวิชาการที่ปรึกษา สถาบันยานยนต์(TAI)
9 คุณชวนัส สันติสาส์น กรรมการ เจียเม่งกวงหล่อหลอม.บจก.
10 คุณพีระเดช ตรงกิจไพศาล กรรมการ โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง.บจก.
11 คุณนรินทร์ ปูนพันธ์ฉายกรรมการ พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง.บจก.
12 คุณถกล ธนเลิศลาภ กรรมการ เมทเทิลคอม.บจก.
13 คุณสุพิชัย เลิศสุกิตติพงศา กรรมการ เดอโก ฟาวดรี.บจก.
14 คุณนาวิน ว่องชาญกิจ กรรมการ ไทยอัลลอย แอนด์ แอสโซซิเอทส์.บจก.
15 คุณปิยวัฒน์ แก้วยานุรักษ์ กรรมการ ยูนิเฟาน์ดรี.บจก.
16 คุณสักพันธ์ รัตนจิตบรรจ กรรมการ บรรจงอินดัสเตรียล.บจก.
17 คุณกรกิจ เงาเบญจกุล กรรมการ วรรณธนา เมททอล เวิร์ค.บจก.
18 คุณสุวพีร์ ศิริกุลวัฒนา อนุกรรมการเอส ไรคส์.บจก.
19 คุณพิสูจน์ ตันสิน อนุกรรมการซีดี เทรดดิ้ง.บจก.
20 คุณสุทัศน์ เข็มจินดาอนุกรรมการ ทรรศพร อินเตอร์เนชั่นแนลเทรด.บจก.
21 คุณสุกฤษณ์ ศรีจันทร์วิจิตร์อนุกรรมการ ควอลิตี้ แซนด์ คอร์ปอเรชั่น.บจก.
22 คุณรุ่งกำจร วรรณาไทรอนุกรรมการคินโซคุ พรีซิชั่น.บจก.
23 คุณบุญส่ง ธนานุกูลชัย อนุกรรมการ ทีซีเอช รีไซเคิล.บจก.

  • Map_TFA-001.jpg
    ประวัติความเป็นมา เมื่อเดือนธันวาคม 2532 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ MIDI ได้ทำการสำรวจและศึกษาสภาวะอุตสาหกรรมหล่อโลหะภายในประเทศ คำถามห...

  • 0812041327201ladle_washout.jpg
    วัตถุประสงค์ และสิทธิประโยชน์ การเป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมงานหล่อ เข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ เ...