คณะกรรมการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ประจำปี 2560 - 2561

 


 

คณะกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ปี 2561

ลำดับ ภาพประกอบ รายชื่อ ตำแหน่ง สังกัดบริษัท
1 ดร.ไพศาล สมประกิจ นายกสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย หจก.ผ่านฟ้าเอ็นจิเนียริ่ง
2 คุณนิธิภูมิ พงศ์เกรียงยศ อุปนายก บจก.เอส พี เมตัลเวอร์ค
3 คุณนริศสา ศิลปพิบูลย์ อุปนายก บจก.ไอชินทากาโอกะ เอเชีย
4 คุณชวนัส สันติสาส์น กรรมการ บจก.เจียเม่งกวงหล่อหลอม
5 คุณพีระเดช ตรงกิจไพศาล กรรมการ บจก.โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง
6 คุณกฤต ดลบันดาลโชค เหรัญญิก บจก.สื่ออินดัสเทรียล
7 คุณวิบูลยศ อมาตยกุล นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย
8 คุณสุพจน์ สิริธนาโชติ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บจก.ไทยแสตนดาร์ด สเตนเลส
9 คุณศุภฤทธิ์ ล้วนโกศลชัย ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย
10 ดร.พีรพงษ์ เกียรติศักดิ์ศรี กรรมการ สถาบันยานยนต์ (TAI)
11 คุณนรินทร์ ปูนพันธ์ฉาย กรรมการ บจก.พรีซีชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง
12 คุณถกล ธนเลิศลาภ กรรมการ บจก.เมทเทิลคอม
13 คุณสุพิชัย เลิศสุกิตติพงศา กรรมการ บจก.เดอโก ฟาวดรี
14 คุณนาวิน ว่องชาญกิจ กรรมการ บจก.ไทยอัลลอย แอนด์ แอสโซซิเอทส์
15 คุณปิยวัฒน์ แก้วยานุรักษ์ กรรมการ บจก.ยูนิเฟาน์ดรี
16 คุณวสันต์ วงศ์ธนาสุนทร กรรมการ บจก.โลหะการวิศวกรรม
17 คุณสักพันธ์ รัตนจิตบรรจง กรรมการ บจก.บรรจงอินดัสเตรียล
18 คุณกรกิจ เงาเบญจกุล กรรมการ บจก.วรรณธนา เมททอล เวิร์ค
19 คุณสุวพีร์ ศิริกุลวัฒนา อนุกรรมการ บจก.เอส ไรคส์
20 คุณพิสูจน์ ตันสิน อนุกรรมการ บจก.ซีดี เทรดดิ้ง
21 คุณสุทัศน์ เข็มจินดา อนุกรรมการ บจก.ทรรศพร อินเตอร์เนชั่นแนลเทรด
22 คุณอิทธิพล อุดมศิลป์ อนุกรรมการ บจก.คลาเรียนท์ (ประเทศไทย)
23 คุณสุกฤษณ์ ศรีจันทร์วิจิตร์ อนุกรรมการ บจก.ควอลิตี้ แซนด์ คอร์ปอเรชั่น
24 คุณรุ่งกำจร วรรณาไทร อนุกรรมการ บจก.คินโซคุ พรีซิชั่น
25 คุณบุญส่ง ธนานุกูลชัย อนุกรรมการ บจก.ที ซี เอช รีไซเคิล

  • Map_TFA-001.jpg
    ประวัติความเป็นมา เมื่อเดือนธันวาคม 2532 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ MIDI ได้ทำการสำรวจและศึกษาสภาวะอุตสาหกรรมหล่อโลหะภายในประเทศ คำถามหนึ่งท...

  • วัตถุประสงค์ และสิทธิประโยชน์ การเป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมงานหล่อ เข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อ...