คณะกรรมการบริหาร ปัจจุบัน

 

 

 

นายกกิตติมาศักดิ์ 

 

คณะกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย วาระ ปี 2565-2567 

 1. คุณพีระเดช ตรงกิจไพศาล                นายกสมาคม        บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 2. คุณนิธิภูมิ พงศ์เกรียงยศ                   อุปนายกคนที่ 1     บริษัท เอส พี เมตัลเวอร์ค จำกัด
 3. คุณรุ่งกำจร วรรณาไทร                    อุปนายกคนที่ 2     บริษัท คินโซคุ พรีซิชั่น จำกัด
 4. คุณวสันต์ วงศ์ธนาสุนทร                   เลขาธิการ            บริษัท สยามเมทัลคาสติ้ง จำกัด
 5. คุณกฤต ดลบันดาลโชค                    เหรัญญิก             บริษัท สื่ออินดัสเทรียล จำกัด
 6. คุณกรกิจ เงาเบญจกุล                     กรรมการ             บริษัท วรรณธนา เมททอล เวิร์ค จำกัด
 7. คุณชวนัส สันติสาส์น                       กรรมการ            บริษัท เจียเม่งกวงหล่อหลอม จำกัด
 8. คุณปิยวัฒน์ แก้วยานุรักษ์                 กรรมการ            บริษัท ยูนิเฟาน์ดรี จำกัด
 9. คุณพิสูจน์ ตันสิน                            กรรมการ            บริษัท ซีดี เทรดดิ้ง จำกัด
 10. คุณสุวพีร์ ศิริกุลวัฒนา                      กรรมการ            บริษัท เอส ไรคส์ จำกัด
 11. คุณอาสา  เข็มจินดา                       กรรมการ            หจก.ทรรศพร อินเตอร์เนชั่นแนลเทรด
 12. คุณสักพันธ์ รัตนจิตบรรจง                 กรรมการ            บริษัท บรรจง อินดัสเตรียล จำกัด
 13. คุณธนันต์ ตั้งกอบลาภ                     กรรมการ            บริษัท ที เอส เจ อินดัสเตรียล จำกัด

 

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ 

 1. คุณศุภฤทธิ์ ล้วนโกศลชัย                  ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ           สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย

 

นายกกิตติมาศักดิ์ 

 1. คุณอดิศร ธรรมพฤทธิ์                      นายกกิตติมศักดิ์                 บริษัท อยุทธยาโลหะการ จำกัด
 2. คุณโกศล ดิหลกเจริญ                      นายกกิตติมศักดิ์                 บริษัท เมททอลไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 3. คุณเสกสรรค์ ตั้งกอบลาภ                  นายกกิตติมศักดิ์                 บริษัท ที เอส เจ อินดัสเตรียล จำกัด
 4. ดร.ไพศาล สมประกิจ                      นายกกิตติมศักดิ์                 บริษัท พรีเชียส กู้ดส์ จำกัด
 5. คุณวิบูลยศ อมาตยกุล                      นายกกิตติมศักดิ์                 สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย