รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา ปี 2533 - 2564

คณะกรรมกาสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย วาระ ปี 2562-2564

1.คุณพีระเดช ตรงกิจไพศาล     นายกสมาคม      บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

2.คุณนิธิภูมิ พงศ์เกรียงยศ       อุปนายก         บริษัท เอส พี เมตัลเวอร์ค จำกัด

3.คุณรุ่งกำจร วรรณาไทร       อุปนายก         บริษัท คินโซคุ พรีซิชั่น จำกัด

4.คุณวสันต์ วงศ์ธนาสุนทร       เลขาธิการ        บริษัท โลหะการวิศวกรรม จำกัด

5.คุณกฤต ดลบันดาลโชค        เหรัญญิก        บริษัท สื่ออินดัสเทรียล จำกัด

6.คุณกรกิจ เงาเบญจกุล         กรรมการ        บริษัท วรรณธนา เมททอล เวิร์ค จำกัด

7.คุณชวนัส สันติสาส์น          กรรมการ        บริษัท เจียเม่งกวงหล่อหลอม จำกัด

8.คุณปิยวัฒน์ แก้วยานุรักษ์      กรรมการ        บริษัท ยูนิเฟาน์ดรี จำกัด

9.คุณพิสูจน์ ตันสิน             กรรมการ        บริษัท ซีดี เทรดดิ้ง จำกัด

10. คุณสักพันธ์ รัตนจิตบรรจง     กรรมการ        บริษัท บรรจงอินดัสเตรียล จำกัด

11.คุณธนันต์ ตั้งกอบลาภ         กรรมการ        บริษัท ที เอส เจ อินดัสเตรียล จำกัด

12.คุณสุวพีร์ ศิริกุลวัฒนา        กรรมการ        บริษัท เอส ไรคส์ จำกัด

 

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ

1.คุณศุภฤทธิ์ ล้วนโกศลชัย       ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ     สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย

 

นายกกิตติมาศักดิ์

1.คุณอดิศร ธรรมพฤทธิ์         นายกกิตติมศักดิ์        บริษัท อยุทธยาโลหะการ จำกัด

2.คุณเสกสรรค์ ตั้งกอบลาภ      นายกกิตติมศักดิ์        บริษัท ที เอส เจ อินดัสเตรียล จำกัด

3.คุณโกศล ดิหลกเจริญ         นายกกิตติมศักดิ์        บริษัท เมททอลไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

4.ดร.ไพศาล สมประกิจ          นายกกิตติมศักดิ์        บริษัท พรีเชียส กู้ดส์ จำกัด

5.คุณวิบูลยศ อมาตยกุล         นายกกิตติมศักดิ์        สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย

คณะกรรมการที่ปรึษาสมาคมฯ ปี 2556 - 2558 

 

 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา "สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย"

รายชื่อคณะกรรมการ "ชมรมช่างหล่อโลหะไทย" พ.ศ.2533 - 2537

  

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา "สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย"

รายชื่อคณะกรรมการ "สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย" พ.ศ.2538 - 2556