รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา ปี 2533 - 2559

คณะกรรมการที่ปรึษาสมาคมฯ ปี 2556 - 2558 

 

 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา "สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย"

รายชื่อคณะกรรมการ "ชมรมช่างหล่อโลหะไทย" พ.ศ.2533 - 2537

  

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา "สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย"

รายชื่อคณะกรรมการ "สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย" พ.ศ.2538 - 2556