สัมมนา เรื่อง การปรับปรุงและควบคุมคุณภาพเหล็กหล่อหลอมเหลว (Molten Cast Iron Quality Control) ในวันที่ 25 ส.ค.66

 

การอบรมสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง

การปรับปรุงและควบคุมคุณภาพเหล็กหล่อหลอมเหลว

(Molten Cast Iron Quality Control)

ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

ณ ห้อง Suanluang 4 รงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา (Novotel Bangkok Bangka Hotel)

 

วิทยากร : ผศ.ดร.สารัมภ์ บุญมี

สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี