สมาชิก


  • เชิญต่ออายุสมาชิกหรือสมัครสมาชิก ประจำประปี สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ขอเรียนเชิญต่ออายุสมาชิกหรือสมัครสมาชิก ประจำประปีโดยทั้งนี้สมาคมฯ ได้วางแนวทางการดำเนินกิจกรรม แบ่งออกเป็น...

  • รายชื่อสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย

เรียนเชิญ สมัครใหม่ หรือต่ออายุสมาชิก ประจำปี

 

        สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกปัจจุบัน และท่านผู้สนใจสมัครสมาชิกใหม่ ร่วมสมัครหรือต่ออายุสมาชิก ประจำประปี โดยทั้งนี้สมาคมฯ ได้วางแนวทางการดำเนินกิจกรรม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

-      ส่วนที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ : กิจกรรมสัมมนาวิชาการ กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

-      ส่วนที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมการขาย การตลาด : กิจกรรมออกบูธ ณ งานแสดงสินค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

-      ส่วนที่ 3 กิจกรรมสร้างสัมพันธ์หน่วยงานราชการ : สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

        ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ประกอบการ กรอกข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก (Database) ให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการตลาดให้สมาชิกทุกท่าน เช่น โครงการหางานให้ช่างหล่อ เป็นต้น ทั้งนี้ฐานข้อมูล (Database) เป็นอาวุธที่สำคัญมาก เพราะหากมีผู้ต้องการจ้างผลิตชิ้นงานหล่อ ทางสมาคมฯ จะได้จัดส่งความต้องการต่างๆ เหล่านี้ถึงสมาชิกได้อย่างถูกต้อง

        จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการ สมัครหรือต่ออายุสมาชิก โดยชำระค่าสมาชิกรายปี จำนวน 2,500 บาท

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ไม่สามารถ หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ อ้างอิงตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฏากร ผู้จ่ายเงินซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินซึ่งเป็นมูลนิธิหรือสมาคม ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย) 

        โดยการสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกในปีนั้นๆ โดยอายุสมาชิกจะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม (หรือวันชำระเงิน) ถึง วันที่ 31 ธันวาคม ของปีนั้นๆ 

        สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจท่านผู้ประกอบจะเข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิก ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดที่ทางสมาคมฯ ได้กล่าวมาข้างต้น จะมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้สมาชิกทุกท่านเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

 

วิธีการชำระเงิน

  1.  ชำระด้วย เช็คสั่งจ่าย ในนาม “สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย หรือ THAI FOUNDRY ASSOCIATE” นำเข้าบัญชี หรือฝากเช็คส่งไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน ส่งมายัง สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ที่ตั้ง : 86/6 ชั้น 1 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก 0-993-00013-378-1

     2. โอนเงินเข้า บัญชีชื่อ “สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย หรือ THAI FOUNDRY ASSOCIATE”  ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สาขาอาคารสิรินรัตน์ (ถนนพระราม 4) เลขที่บัญชี 096-3-02220-6  ประเภทกระแสรายวัน/เดินสะพัด

 

หมายเหตุ : หลังชำระเงินแล้ว รบกวนส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน (Pay in slip) มายังสมาคมฯ ทางอีเมล์ : manager@thaifoundry.com  หรือแฟกซ์: 02-7122392 

 

เงื่อนไขการเป็นสมาชิก : ผู้สมัครสมาชิกสามัญนิติบุคคล เช่น สถาบัน สมาคม บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น ที่มีภูมิลำเนาและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

Membership conditions : Ordinary member must be a juristic person such as an institution, association, company or limited partnership, etc., with domicile and registered as a juristic person in Thailand. Legally only.  

 

สามารถสมัครและต่ออายุสมาชิก พร้อมชำระเงิน ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2566

สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก

              สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมงานหล่อ เข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อร่วมมือส่งเสริม และสนับสนุนความรู้ทั้งด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการในธุรกิจอุตสาหกรรมหล่อโลหะได้อย่างตรงกับภาคอุตสาหกรรมงานหล่อ

              ทางสมาคมฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมงานหล่อ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและความแข็งแกร่งทางธุรกิจ

               การเป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย สำหรับท่านผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมงานหล่อ มีดังต่อไปนี้

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์งานหล่อโลหะ

2.  ส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการหล่อโลหะ

3.  เพื่อยกระดับเทคโนโลยีการออกแบบ และการหล่อโลหะให้ได้มาตรฐานสากล

4.  ส่งเสริม และพัฒนาวิชาชีพและฝีมือแรงงานในการผลิตผลิตภัณฑ์งานหล่อโลหะ

5.  เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ ด้านอุตสาหกรรมหล่อโลหะ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ

6.  เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ ด้านพลังงานหรือสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหล่อโลหะ

7.  ส่งเสริมและดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหล่อโลหะ

8.  เป็นศูนย์กลางและตัวแทนของสมาชิก ในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและความรู้ทางวิชาการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

9.  ติดต่อประสานกับกลุ่ม หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

10.เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก

11.ดำเนินการอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

12.สมาคมนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการเกี่ยวข้องในทางการเมือง

 

การดำเนินการ 

- จัดฝึกอบรม สัมมนา ให้บุคคลทั่วไป และ สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

- จัดส่งสมาชิกเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

- ให้คำปรึกษาและแนะนำแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคให้กับกลุ่มสมาชิก โดยจะเป็นผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและต่างประเทศ

- จัดทำ “หนังสือวารสารหล่อโลหะ ราย 3 เดือน” เพื่อเผยแพร่ให้กับกลุ่มสมาชิกและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

- จัดทำ “หนังสือทำเนียบผู้ประกอบ (Directory)” รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยทุกประเภทออกเผยแพร่ ทุก ๆ 2 ปี

- จัดศึกษาดูงานโดยพาสมาชิกไปดูงานต่างประเทศ

- จัดนิทรรศการ “ตลาดนัดโรงหล่อ”

- ร่วมออกงานนิทรรศการนานาชาติต่าง ๆ

- จัดทำ “ข่าวช่างหล่อ รายเดือน” เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารในแวดวง อุตสาหกรรมหล่อโลหะ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศแก่สมาชิก

- สมาชิกมีสิทธิ์เลือกตั้งและเข้ามาบริหารสมาคมฯ ในรูปของ คณะกรรมการบริหาร ซึ่งจะดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลสมาชิก

คำอธิบายแบบฟอร์ม