สมาชิก


  • เชิญต่ออายุสมาชิกหรือสมัครสมาชิก ประจำประปี สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ขอเรียนเชิญต่ออายุสมาชิกหรือสมัครสมาชิก ประจำประปีโดยทั้งนี้สมาคมฯ ได้วางแนวทางการดำเนินกิจกรรม แบ่งออกเป็น...

  • รายชื่อสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย

เรียนเชิญสมัคร ต่ออายุสมาชิก ประจำปี 2565

 

        สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกปัจจุบัน และท่านผู้สนใจต่ออายุสมาชิกหรือสมัครสมาชิกใหม่ ประจำประปี 2565 โดยทั้งนี้สมาคมฯ ได้วางแนวทางการดำเนินกิจกรรม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

-      ส่วนที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ : กิจกรรมสัมมนาวิชาการ กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

-      ส่วนที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมการขาย การตลาด : กิจกรรมออกบูธ ณ งานแสดงสินค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

-      ส่วนที่ 3 กิจกรรมสร้างสัมพันธ์หน่วยงานราชการ : สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

        ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ประกอบการ กรอกข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก (Database) ให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการตลาดให้สมาชิกทุกท่าน เช่น โครงการหางานให้ช่างหล่อ เป็นต้น ทั้งนี้ฐานข้อมูล (Database) เป็นอาวุธที่สำคัญมาก เพราะหากมีผู้ต้องการจ้างผลิตชิ้นงานหล่อ ทางสมาคมฯ จะได้จัดส่งความต้องการต่างๆ เหล่านี้ถึงสมาชิกได้อย่างถูกต้อง

        จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการ สมัครหรือต่ออายุ สมาชิกสมาคมฯ โดยชำระค่าสมาชิกรายปี จำนวน 2,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ไม่สามารถ หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ อ้างอิงตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฏากร ผู้จ่ายเงินซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินซึ่งเป็นมูลนิธิหรือสมาคม ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย)  โดยการสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกในปีนั้นๆ โดยอายุสมาชิกจะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม (หรือวันชำระเงิน) ถึง วันที่ 31 ธันวาคม ของปีนั้นๆ 

        สุดท้ายนี้ทางสมาคมฯ หวังว่า ผู้ประกอบการทุกท่านจักให้การตอบรับ และเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมฯ โดยกิจกรรมทั้งหมดที่ทางสมาคมฯ ได้กล่าวมาข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้สมาชิกทุกท่านเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

วิธีการชำระเงิน

1. ชำระด้วย เช็คสั่งจ่าย ในนาม “สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย หรือ THAI FOUNDRY ASSOCIATE” โดยส่งเช็คมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมแจ้งชื่อบริษัทฯ สมาชิกส่งมายัง สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ที่ตั้ง : 86/6 ชั้น 1 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก 0-993-00013-378-1

2. โอนเงินเข้า บัญชีชื่อ “สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย หรือ THAI FOUNDRY ASSOCIATE”  ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สาขาอาคารสิรินรัตน์ (ถนนพระราม 4) เลขที่บัญชี 096-3-02220-6  ประเภทกระแสรายวัน/เดินสะพัด

 

หมายเหตุ : หลังชำระเงินแล้ว รบกวนส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน (Pay in slip) มายังสมาคมฯ ทางอีเมล์ manager@thaifoundry.com  หรือแฟกซ์: 02-7122392

 

 

เงื่อนไขการเป็นสมาชิก : ผู้สมัครสมาชิกสามัญนิติบุคคล เช่น สถาบัน สมาคม บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น ที่มีภูมิลำเนาและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

Membership conditions : Ordinary member must be a juristic person such as an institution, association, company or limited partnership, etc., with domicile and registered as a juristic person in Thailand. Legally only.

  

รบกวนชำระเงิน สมัคร และต่ออายุสมาชิก ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2565

 

สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก

              สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมงานหล่อ เข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อร่วมมือส่งเสริม และสนับสนุนความรู้ทั้งด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการในธุรกิจอุตสาหกรรมหล่อโลหะได้อย่างตรงกับภาคอุตสาหกรรมงานหล่อ

              ทางสมาคมฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมงานหล่อ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและความแข็งแกร่งทางธุรกิจ

               การเป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย สำหรับท่านผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมงานหล่อ มีดังต่อไปนี้

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์งานหล่อโลหะ

2.  ส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการหล่อโลหะ

3.  เพื่อยกระดับเทคโนโลยีการออกแบบ และการหล่อโลหะให้ได้มาตรฐานสากล

4.  ส่งเสริม และพัฒนาวิชาชีพและฝีมือแรงงานในการผลิตผลิตภัณฑ์งานหล่อโลหะ

5.  เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ ด้านอุตสาหกรรมหล่อโลหะ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ

6.  เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ ด้านพลังงานหรือสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหล่อโลหะ

7.  ส่งเสริมและดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหล่อโลหะ

8.  เป็นศูนย์กลางและตัวแทนของสมาชิก ในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและความรู้ทางวิชาการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

9.  ติดต่อประสานกับกลุ่ม หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

10.เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก

11.ดำเนินการอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

12.สมาคมนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการเกี่ยวข้องในทางการเมือง

 

การดำเนินการ 

- จัดฝึกอบรม สัมมนา ให้บุคคลทั่วไป และ สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

- จัดส่งสมาชิกเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

- ให้คำปรึกษาและแนะนำแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคให้กับกลุ่มสมาชิก โดยจะเป็นผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและต่างประเทศ

- จัดทำ “หนังสือวารสารหล่อโลหะ ราย 3 เดือน” เพื่อเผยแพร่ให้กับกลุ่มสมาชิกและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

- จัดทำ “หนังสือทำเนียบผู้ประกอบ (Directory)” รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยทุกประเภทออกเผยแพร่ ทุก ๆ 2 ปี

- จัดศึกษาดูงานโดยพาสมาชิกไปดูงานต่างประเทศ

- จัดนิทรรศการ “ตลาดนัดโรงหล่อ”

- ร่วมออกงานนิทรรศการนานาชาติต่าง ๆ

- จัดทำ “ข่าวช่างหล่อ รายเดือน” เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารในแวดวง อุตสาหกรรมหล่อโลหะ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศแก่สมาชิก

- สมาชิกมีสิทธิ์เลือกตั้งและเข้ามาบริหารสมาคมฯ ในรูปของ คณะกรรมการบริหาร ซึ่งจะดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลสมาชิก

คำอธิบายแบบฟอร์ม