Metal + Metallurgy China 2019 ณ นครเซี่ยงไฮ้ ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2562 ( 4 วัน 3 คืน)

โปรแกรมชมงาน

Metal + Metallurgy China 2019 ณ นครเซี่ยงไฮ้

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

จัดพิเศษเฉพาะคณะ “สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย”

ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2562 ( 4 วัน 3 คืน)

อัตราค่าบริการ

สำาหรับคณะเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป ท่านละ 32,500 บาท

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 7,500 บาท

(หากท่านใดมีบัตร APEC หรือมีวีซ่าแล้วลดค่าวีซ่า ท่านละ -1,500 บาท)

 

สามารถติดต่อสอบถามและส่งใบจองทัวร์ ด่วน ได้โดยตรงที่

คุณศศิธร  จูมี โทร : 66-2235-5841-3 แฟกซ์ : 66-2235-5843 เบอร์มือถือ: 083-9896411

อีเมล์ : uniquetravelservices@yahoo.com, uniquetravelservices@hotmail.com

จอง "ด่วน" ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

 

 ⇓  โหลดโปรแกรมพร้อมใบจองทัวร์