สัมมนา เรื่อง “โลหะวิทยาอะลูมิเนียม การปรับปรุงสมบัติของโลหะและการอบชุบ” (Aluminum Casting Metallurgy for Heat Treatment) :28 มิ.ย.66

เรียนเชิญสมัครเข้าร่วม

กิจกรรมอบรมสัมมนา

หัวข้อเรื่อง

โลหะวิทยาอะลูมิเนียม การปรับปรุงสมบัติของโลหะและการอบชุบ

(Aluminum Casting Metallurgy for Heat Treatment)

ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

ห้อง Library 1 ณ โรงแรม ดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภฤกษ์ บุญเทียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นวิทยากรบรรยาย